Prihvatilište za decu Beograda

Logo Prihvatilista

Prihvatilište za decu Beograda je ustanova socijalne zaštite u nadležnosti Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda koja zbrinjava najosetljivije kategorije mladih iz Beograda, pa i cele Srbije koja se zateknu na teritoriji Beograda, uzrasta od 7 do 18 godina, među kojima su žrtve nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, žrtve trgovine ljudima, deca bez roditeljskog staranja, deca u uličnoj situaciji. Od 1958, zbrinuli smo preko 70.000 dece.

Prihvatilište je u junu 2010. godine pokrenulo projekat "Pobedi za decu Prihvatilišta" radi prikupljanja sredstava za preseljenje. Ovaj projekat je uspešno okončan 25.02.2019. kada je zvanično otvorena nova zgrada na adresi Živka Davidovića 64 na Zvezdari.

Prihvatilište za decu Beograda nudi dve vrste usluga za decu i mlade: uslugu smeštaja u prihvatilište za privremeno zbrinjavanje u kriznim situacijama, i dnevnu uslugu svratišta za zadovoljavanje trenutnih potreba dece i mladih koja se nalaze u uličnoj situaciji.

OBAVEŠTENJE

U skladu sa epidemiološkom situacijom, a u cilju sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19, u narednom periodu Prihvatilište za decu Beograda neće primati nikakve donacije.

Srdačno,

Tim Prihvatilišta

''Службени гласник РС'' број 23/20 од 10 марта 2020. године
На основу члана 6. став 1. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

ОДЛУКУ

о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу

1. Проглашава се болест COVID-19 изазвана вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу чије је спречавање и сузбијање од интереса за Републику Србију.
2. Ради спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID-19 и заштите становништва од те болести, примењиваће се мере прописане Законом о заштити становништва од заразних болести, Законом о здравственој заштити, Законом о јавном здрављу, као и друге мере које природа те болести налаже у складу са епидемиолошком ситуацијом.
3. Препоручује се запосленима у систему здравствене и социјалне заштите Републике Србије да не путују у земље са интензивном трансмисијом COVID-19, односно у земље жаришта епидемије.
4. Ради заштите од уношења заразних болести на територију Републике Србије, лицима која долазе из држава, односно подручја са интензивном трансмисијом болести COVID-19, односно жаришта епидемије, и то: Републике Италије, Народне Републике Кине, Републике Јужне Кореје, Швајцарске Конфедерације и Исламске Републике Иран, надлежни органи привремено ће забранити, односно ограничити улазак и кретање.
5. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 53-2281/2020

У Београду, 10. марта 2020. године

Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.